La nostra imatge i el nostre estil.

Consulta i descarrega’t el nostre logotip i les nostres normes d’estil.

Acord de llicència de les imatges autopistas

1. La descàrrega dels fitxers concedeix a l'usuari el dret intransferible i no exclusiu d'ús i reproducció únicament de les formes que es descriuen a continuació:

Usos impresos: qualsevol material imprès, excepte "productes fotogràfics de venda al públic" (definits a continuació). Els usos acceptables inclouen material promocional (targetes, samarretes, postals, pòsters, targetes telefòniques, targetes de crèdit, plantilles, caràtules de CD, caràtules de casset, jocs de taula i calendaris), revistes, periòdics, anuncis, ressenyes, catàlegs, fullets, informes, embolcalls d'un sol ús, portades de llibres i textos educatius. Els "productes fotogràfics de venda al públic" no autoritzats inclouen, sense limitar-s'hi, targetes, calendaris, postals, material de papereria, pòsters, samarretes, corbates, "tasses amb fotografies" i coixinets per a ratolí a la venda (majorista i minorista).

Altres usos: qualsevol material electrònic o digital inclosos protectors de pantalla, targetes electròniques, llocs web (excepte plantilles de llocs web), vídeo d'emissió, multimèdia inclosos pel·lícules i vídeos, sempre que la resolució de les imatges no superi els 480 x 640 píxels i que s'incorporin en un disseny de manera que quedi clar que queda prohibida la descàrrega, còpia i distribució de la imatge.

Restriccions. autopistas es reserva el dret de notificar, a la seva discreció i durant la vigència del present acord, que determinades imatges ja no es troben disponibles per a ús sota en aquesta mediateca, per la qual cosa, a partir de la data d'aquesta notificació, la llicència concedida per autopistas acabarà de manera automàtica i immediata. L'usuari és l'únic responsable de l'ús de les imatges, juntament amb qualsevol altre material.

Sense limitar-se a això, queda prohibit l'ús de les imatges:

  • com a marca comercial o marca de servei.
  • amb finalitats il·lícites.
  • amb finalitats difamatòries.
  • per violar el dret de qualsevol persona a la intimitat o a la publicitat.
  • per violar el dret de propietat, marca, marca comercial o marca de servei de qualsevol persona o entitat.
  • relacionat amb temes conflictius, inclosos, sense limitar-s'hi, els temes que mostrin l'objecte d'una imatge de forma negativa o desfavorable o que ridiculitzin les persones, i els temes relatius al sexe, abús d'estupefaents, abús físic o mental, alcohol, drogues, tabac, SIDA, càncer o malalties físiques i mentals greus, o la denigració d'una persona o producte.

5. L'usuari acorda indemnitzar i defensar autopistas i els seus proveïdors d'imatges de totes les reclamacions, responsabilitats, danys, costos i despeses, incloses les despeses i els honoraris raonables de l'advocat, derivades de l'(i) incompliment d'aquest usuari, (ii) de l'ús o modificació d'imatges soles o juntament amb qualsevol altre material i (iii) de l'incompliment de les restriccions relatives a l'ús de les imatges o (iv) de qualsevol reclamació de tercers relativa a l'ús d'imatges soles o juntament amb qualsevol altre material.

6. Garantia limitada. Sense perjudici de les restriccions i limitacions sobre ús de les imatges objecte d'aquesta mediateca, autopistas garanteix que és propietari o que ha adquirit suficients drets sobre la propietat de les imatges per concedir-li la llicència limitada sota el present acord exclusiu, com a recurs legal de l'usuari enfront de la serva impossibilitat d'utilitzar la mediateca d'Abertis .

Autopistas no garanteix ni es responsabilitza de cap imatge que: (a) l'usuari hagi modificat (b) l'usuari hagi combinat amb altres productes, imatges, contingut o material o (c) autopistas hagi notificat prèviament a l'usuari la seva prohibició de concedir-la en llicència o per a qualsevol altre ús.

Ni autopistas ni cap dels seus directors, caps, empleats, socis, titulars de llicència o agents seran responsables davant de l'usuari de danys indirectes, derivats, punitius o imprevists, resultants de l'ús o de la incapacitat d'ús del lloc web o les imatges d'Abertis, fins i tot en el cas que s'hagi informat Abertis de la possibilitat d'aquests danys.

7. L'usuari ACCEPTA que AUTOPISTAS no cedeix drets d'imatge o drets d'explotació respecte a les obres d'art plàstic, de qualsevol obra arquitectònica, obra d'interiorisme, o objecte fotografiat.

AUTOPISTAS i/o el FOTÒGRAF no seran tinguts com a responsables dels conflictes que puguin sorgir de la manipulació digital o analògica de la imatge, dels usos equívocs, inadequats o no autoritzats de les imatges i/o del text que les acompanya, que puguin lesionar drets o interessos de persones físiques, jurídiques, institucions, etc.

L'usuari accepta indemnitzar i mantenir fora de perill AUTOPISTAS i/o el FOTÒGRAF davant qualsevol reclamació de dany, cost, incloses les despeses de defensa judicial o extrajudicial, derivades d'un ús indegut o la infracció de qualsevol dels termes d'aquest usuari.

8. Aquest acord es regirà per les lleis espanyoles, sense perjudici de les normes del dret internacional privat. Els conflictes legals relatius a aquest acord es dirimiran sota la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Justícia de Barcelona, i l'usuari accepta per aquest acord la jurisdicció d'aquests tribunals. Queda prohibida la cessió i la modificació d'aquest acord sense el previ consentiment per escrit d'autopistas.

Mediateca