Canal ètic

Conducta Ètica

Abertis Autopistas España, S.A. (d’ara endavant, Autopistas), com a empresa que pertany al Grup Abertis, presta una atenció especial a la seva responsabilitat en el compliment legal dels reglaments interns, dels principis ètics i dels compromisos assumits voluntàriament. El nostre àmbit de compliment comprèn no solament l’àmbit de les relacions comercials, sinó totes les activitats, tant dins com fora del grup.

La nostra empresa té la convicció que l’èxit empresarial sostenible només pot garantir-se seguint les lleis i les normes. Els requisits legals, les obligacions assumides i els principis ètics acceptats voluntàriament formen part integral de la nostra estructura i són el principi rector en el qual basem les nostres decisions.

Les nostres activitats de control del compliment són part d’una estratègia integrada, alineada amb la resta del Grup Abertis, i implementada a través d’un sistema de Compliance en totes les empreses del Grup d’arreu del món, la pedra angular del qual és el Codi Ètic i la seva normativa de desenvolupament.

Abertis Autopistas España forma part, a més, del Foro de Integridad Corporativa de Transparencia Internacional España que, conjuntament amb altres empreses pioneres de diversos sectors, intenta impulsar una cultura de compliment basada en la ética, la responsabilitat social i les bones practiques.

Canals d’Informació

El nostre Codi Ètic defineix els Canals d’Informació perquè tots els empleats i grups d’interès del Grup Abertis puguin:

  • Consultar qualsevol dubte sobre la interpretació del Codi Ètic, així com de la legislació i normativa interna aplicable.
  • Comunicar incompliments del Codi Ètic, així com de la legislació i normativa interna aplicable.

Totes les consultes i comunicacions d’incompliment són confidencials i seran respostes i resoltes.

En cap cas no es facilita informació del desenvolupament de les investigacions i del resultat a possibles denunciants anònims.

Els Canals d’Informació establerts són els següents:

  • Correu electrònic: canal.etico@autopistas.com
  • Correu postal: Unitat de Compliance. Av. Pedralbes,17 – 08034 Barcelona
  • Formulari del Canal Ètic. El botó inferior “Envia consulta/notificació” et portarà directament al formulari.

Com funciona?

Funcionament canal ètic:

Aquests canals són exclusius per a consultes i comunicacions d’incompliments del Codi Ètic del Grup Abertis. Els clients que vulguin transmetre suggeriments, incidències o reclamacions sobre el servei a qualsevol de les autopistes que operen les concessionàries del Grup a Espanya, poden fer-ho a: Atenció al client.

El termini d’emissió de les propostes de resolució és:

  • Per a consultes, no superior a 10 dies laborables comptats des de la recepció de la consulta.
  • Per a les comunicacions d’incompliment, no superior a 45 dies laborables des de la recepció de la comunicació.

Excepcionalment, es poden ampliar aquests terminis quan es justifiqui degudament. Aquesta justificació s’ha de comunicar a la persona que hagi efectuat la consulta i/o comunicació d’incompliment per escrit.

El Codi Ètic del Grup Abertis garanteix la confidencialitat i la no represàlia davant qualsevol consulta/comunicació d’incompliment feta de bona fe, per la qual cosa, per tal que es pugui resoldre d’una manera més eficaç, és recomanable aportar la màxima informació possible sobre la consulta o l’incompliment.

Comitè Local d’Ètica d’Autopistas

Autopistas disposa d’un Comitè Local d’Ètica la funció principal del qual és vetllar pel compliment del Codi Ètic i la Política de Compliment del Grup Abertis. Alhora, té com a missió la prevenció de delictes que es puguin cometre a Autopistas.

Els principis rectors aplicables al Comitè Local d’Ètica són: honorabilitat, autonomia, objectivitat, confidencialitat, equitat, audiència i no represàlia.

D’altra banda, Autopistes disposa de les certificacions ISO37001 antisuborn i UNE19601 de sistemes de Compliance penal.

La certificació ISO37001 antisuborn respon a un requeriment corporatiu de el Grup Abertis, que complementa a la UNE19601 de sistemes de Compliance Penal. Comptar amb aquestes certificacions ens aporta valor afegit com a empresa i un avantatge competitiu en la gestió d’autopistes i en els processos de licitació. Aquestes dues certificacions són la culminació de la implantació d’un sistema de Compliance a l’empresa.