Sostenibilitat

A Autopistas treballem amb criteris mediambientals destinats a fer un ús racional dels recursos naturals, reduir les emissions, fer un consum eficient de l’energia, protegir la biodiversitat i gestionar com cal els residus i l’aigua.

Fem una planificació de cadascuna de les nostres actuacions per complir la normativa ambiental, reduir la contaminació i els seus impactes que causa l’activitat i l’ús de la infraestructura. Tenim un sistema de seguiment ambiental, amb una metodologia de controls d’operacions i la certificació de la norma ISO 14001 que avala la nostra voluntat de contribuir en la protecció del medi ambient, més enllà del compliment normatiu. Alguns dels aspectes ambientals més rellevants de l’activitat que duem a terme són: el consum de recursos com l’aigua, els combustibles fòssils, els abocaments a les lleres, els residus, el soroll, l’afecció al sòl o l’efecte sobre la fauna.

Cal destacar la contribució de la certificació del Sistema de Gestió de l’Energia segons la ISO 50001 a la reducció de la petjada de carboni d’Autopistes conforme al compromís de la Direcció d’acció climàtica de reduir les emissions de CO2.

Petjada de Carboni

21_024-Huella-Carbono-Icono-Autopistas

Què és la petjada de carboni?

La petjada de carboni és el volum d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que produeix l’ésser humà quan fabrica un producte o duu a terme les activitats diàries, és a dir la petjada que deixa el nostre pas en el planeta. S’expressa en tones de CO2 emeses.

D’aquesta manera, cadascun de nosaltres deixa una petjada de carboni en el planeta que depèn del consum i dels hàbits diaris: la nostra alimentació, com comprem diàriament, quin consum energètic fem, quin mitjà de transport fem servir.

I a Autopistas, com la mesurem?

A Autopistas disposem d’una metodologia verificada per Aenor que ens permet de fer un seguiment de les emissions que genera la nostra activitat, tant per l’ús de la climatització, l’ús del parc mòbil en l’atenció als serveis viaris com pels consums elèctrics destinats a fer la conservació i el manteniment de les nostres autopistes.

A més, al llarg de l’any 2020 es va desenvolupar una metodologia perquè el client que ho volgués pogués calcular les emissions de CO2 en circular per les autopistes d’Abertis. 

Aquest càlcul s’associa al tipus de vehicle i als quilòmetres recorreguts. 

Només cal seleccionar:

  • L’origen / destinació del trajecte.
  • El consum de combustible del vehicle (l o kg/100 km). Per als vehicles elèctrics, la capacitat (kWh) i l’autonomia (km) de la bateria. Per als híbrids endollables, el consum de combustible (l/100 km), la capacitat (kWh) i l’autonomia (km) de la bateria del vehicle.
  • La classe de vehicle entre les opcions disponibles per als diversos tipus de combustible o de motorització (turisme, motocicleta, autocar, autobús, furgoneta i camió refrigerat o sense refrigerar).
  • Emissions que es deriven del consum de combustible / tipus de vehicle.

Per a calcular la petjada de carboni d’Autopistas, ens basem en les següents fonts oficials:

Biodiversitat. Patrimoni verd de l’autopista

Les Autopistas Abertis a Espanya disposen d’una superfície ocupada per vegetació d’arbrat de 1.142,59 hectàrees, i 269,46 hectàrees de vegetació arbustiva de més d’1 metre d’alçària.

  1. La vegetació de les Autopistas Abertis manté fixades en forma de biomassa (tronc, branques, fulles i arrels) un total de 98.667,21 tones de carboni, la qual cosa equival a 362.108,65 tones de CO2. 
  2. Cada any continua fixant 1.412,02 tones de carboni, la qual cosa equival a 5.182,12 tones de CO2 per efecte del creixement (previsió període 2020-2040 / 3,67 t CO2/t C).
  3. La classe de vegetació d’alzina, olivera, om i altres espècies frondoses reté més carboni, si ho comparem amb els pins i altres coníferes i amb altres classes de vegetació d’arbrat i comunitats arbustives. 

Els resultats d’aquest estudi es van presentar a l’Agència Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat. Es cataloga com a bona pràctica, fiable i que pot contribuir a l’objectiu d’Espanya de reduir 200.000 milions de tones de CO2.

Aquesta fita comporta per a Autopistas l’oportunitat d’aprofitar sinergies per contribuir en l’Horitzó 2050 fixat pel Ministeri per a la Transició Ecològica:

  • La vegetació té la capacitat d’absorbir i emmagatzemar carboni provinent del CO2 de l’atmosfera mitjançant el creixement de la biomassa, tant si és en la part aèria (troncs, branques i fulles) com en la part subterrània (arrels).
  • En el context actual de canvi climàtic i de crisi energètica pot ser significatiu saber quina capacitat d’emmagatzemament de carboni té la vegetació i quin serà el potencial creixement futur, com a part de l’estratègia de mitigació. 
  • De la mateixa manera, cal saber quina capacitat de fixació de carboni tenen les espècies, i també els costos de conservació de les zones verdes per construir noves infraestructures.