Avís Legal

Avís Legal

1.- Titularitat del web

Aquest web és titularitat d’Abertis Autopistas España SA Unipersonal, empresa espanyola amb domicili a Paseo de la Castellana, nº 89, 9ª (28046) Madrid, amb número d’identificació fiscal A-81545790 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, volum 36600, foli 146, full M-179523, inscripció 14a, en data 14 de Novembre de 2017.

L’adreça de correu electrònic per a aquest lloc a Internet és
autopistas@autopistas.com.

2.- Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del web d’Autopistas, entenent-se a títol merament enunciatiu els textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva d’Autopistas o de tercers i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, excepte que s’especifiqui el contrari.

Conseqüentment l’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web d’Autopistas que siguin titularitat exclusiva d’Autopistas o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts al web d’Autopistas mencionats en aquest apartat, per mitjà de qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressament i prèviament pels seus respectius titulars. El contingut d’aquest web només es podrà descarregar al terminal de l’usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

3.- Responsabilitats

Autopistas no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts al web d’Autopistas, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Autopistas no és responsable de la informació i la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del web d’Autopistas per mitjà d’enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius d’Autopistas.

Autopistas no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de qualsevol tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del web d’Autopistas per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i en especial pels danys i el perjudici de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixin als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

Autopistas no assumeix cap responsabilitat ja sigui per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d’Autopistas; (ii) intromissions il·legítimes per mitjà de l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del web d’autopistas España; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

En tot cas, l’usuari del web d’Autopistas serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Autopistas pugui patir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal, o per les condicions particulars que se li apliquin.

4.- Política de seguretat

És totalment prohibit crear enllaços a la pàgina web d’Autopistas des de terceres pàgines web sense l’autorització expressa i per escrit d’Autopistas.

L’accés al web no implica l’obligació per part d’Autopistas de controlar l’absència de virus o de qualsevol altre element informàtic danyós. En tot cas, correspon a l’usuari disposar de les eines adequades per a la detenció i la desinfecció de programes informàtics danyosos.

Autopistas no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

5.- Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.

Autopistas i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a totes les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix aquí. En cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Autopistas i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

6.- Declaració del domini set

Declaració del domini del SET per a cada concessionària:

aucat | aulesa | castellana | avasa