L’accés al web d’Abertis Autopistas España SA Unipersonal (d’ara endavant autopistas) i la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en aquesta comporta la submissió i l’acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això, et recomanem que et llegeixis atentament el contingut si vols accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al web d’autopistas.

Les condicions recollides a continuació són les vigents des de la data de la seva última actualització. No obstant això, autopistas es reserva el dret d’actualitzar, modificar, o eliminar en qualsevol moment la informació continguda en el seu web, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació sense avís previ, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que a criteri d’autopistas España disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al funcionament adequat.

1. TITULARITAT DEL WEB

Aquest web és titularitat d’Abertis Autopistas España SA Unipersonal, empresa espanyola amb domicili a l’avinguda del Parc Logístic, 12-20 de Barcelona (08040), amb número d’identificació fiscal A-81545790 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en data 4 d’octubre de 2007, full M-355699, foli 16, volum 39922, inscripció 13a.

L’adreça de correu electrònic per a aquest lloc a Internet és
abertisautopistas@autopistas.com.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Com a norma general la utilització del web d’autopistas no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a autopistas, aquesta societat garanteix la confidencialitat d’aquestes dades, així com el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desplegament adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit.

Consegüentment, quan a través del portal d’autopistas España es recullin dades de caràcter personal per mitjà de l’ompliment d’un formulari, s’informarà l’usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer al qual s’incorporen les seves dades i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades per mitjà de petició escrita dirigida a l’adreça següent: Abertis Autopistas España, SA, Unipersonal, av. del parc Logístic, 12-20, 08040 de Barcelona, Ref. Dades Personals.

autopistas garanteix que les dades personals demanades als formularis s’envien xifrant la informació per evitar que aquesta pugui ser visualitzada per tercers.

A fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui sempre actualitzada demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Si desitges cancel·lar el teu compte a l’Oficina Virtual, pots fer-ho des
d’aquí: cancel·lar compte. Recorda que per cancel·lar el teu compte has d'estar registrat.

3.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del web d’autopistas, entenent-se a títol merament enunciatiu els textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva d’autopistas o de tercers i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, excepte que s’especifiqui el contrari.

Conseqüentment l’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web d’autopistas que siguin titularitat exclusiva d’autopistas o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts al web d’autopistas mencionats en aquest apartat, per mitjà de qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressament i prèviament pels seus respectius titulars. El contingut d’aquest web només es podrà descarregar al terminal de l’usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

4. RESPONSABILITATS

autopistas no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts al web d’autopistas, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

autopistas no és responsable de la informació i la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del web d’autopistas per mitjà d’enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius d’autopistas.

autopistas no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de qualsevol tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del web d’autopistas per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i en especial pels danys i el perjudici de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixin als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

autopistas no assumeix cap responsabilitat ja sigui per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d’autopistas; (ii) intromissions il·legítimes per mitjà de l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del web d’autopistas España; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

En tot cas, l’usuari del web d’autopistas serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que autopistas pugui patir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal, o per les condicions particulars que se li apliquin.

5. POLÍTICA DE SEGURETAT

És totalment prohibit crear enllaços a la pàgina web d’autopistas des de terceres pàgines web sense l’autorització expressa i per escrit d’autopistas.

L’accés al web no implica l’obligació per part d’autopistas de controlar l’absència de virus o de qualsevol altre element informàtic danyós. En tot cas, correspon a l’usuari disposar de les eines adequades per a la detenció i la desinfecció de programes informàtics danyosos.

autopistas no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

6. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al web, l’usuari i autopistas, acorden sotmetre’s expressament als jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pogués correspondre.

7.- DECLARACIÓ DEL DOMINI SET

Declaració del domini del SET per a cada concesionària:

acesaaucataumarAutopistas de LeónCastellana de autopistasIberpistas | avasa

8.- VIDEOVIGILÀNCIA

Imprès informatiu de videovigilància per a cada concesionària:

acesaaucataumarAutopistas de LeónCastellana de autopistasIberpistas | avasa